phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Phước
In trang

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 


                                                                            Bình Phước ,ngày     tháng 02  năm 2020

BẢNG PHÂN CÔNG

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC

 

 

          -Thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ CĐVN;

          - Thực hiện quy chế của BCH, BTV, Chương trình hoạt động của BCH Công đoàn các KCN tỉnh khóa II, NK (2016 – 2021);

          - Căn cứ kết quả cuộc họp cơ quan Công đoàn các Khu công nghiệp ngày 10/02/2020 về việc phân công cán bộ phụ trách công việc. Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phân công cán bộ phụ trách, tham mưu các mảng công việc, cụ thể như sau:

I. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Trần Bá Lợi

Chủ tịch

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Công đoàn cấp trên; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ về mọi mặt hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

- Tham mưu các hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Ban chấp hành; trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, hoạt động Cơ quan và hoạt động tài chính của công đoàn các Khu công nghiệp.        

- Quyết định những vấn đề cấp bách trước yêu cầu của công đoàn cấp trên thuộc lĩnh vực hoạt động công đoàn, sau đó báo lại với Ban chấp hành trong phiên họp gần nhất.

- Chỉ đạo, chịu trách nhiệm các hoat động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Công đoàn

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

Phó Chủ tịch

- Phụ trách, Tham  mưu và chỉ đạo hoạt động về các lĩnh vực: UBKT, Ban Nữ Công, Tuyên giáo, thi đua khen thưởng, chính sách - pháp luật, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; Củng cố kiện toàn tổ chức CĐCS, tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, đình công, lãn công (nếu có).

- Giải quyết các công việc khi Chủ tịch ủy quyền.

 

3

Nguyễn Thi Thảo Vân

UV. BTV

 

 

- Tham mưu công tác Kế toán: Dự toán, Quyết toán tài chính cơ quan. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Hướng dẫn CĐCS lập dự toán và quyết toán theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho cán bộ tài chính CĐCS.

- Chịu trách nhiệm thu, chi các hoạt động cơ quan.

- Báo cáo công tác tài chính đúng quy định.

 

4

Hà Thị Tú Trinh

UV.BCH

Tham mưu công tác Chính sách – Pháp luật; Thi đua Khen thưởng và văn phòng

- Đề xuất các vấn đề về chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ, Chương trình phúc lợi đoàn viên.

- Hướng dẫn các CĐCS tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở CĐCS.

- Tham mưu phát động các phong trào thi đua và hướng dẫn CĐCS kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn.

- Tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công  (nếu có).

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

- Theo dõi, đôn đốc các công đoàn cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Báo cáo hoạt động tháng, Quý, năm và báo cáo thống kê hoạt động công đoàn.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan.

 

5

Vũ Thanh Đoan

UV. BCH

Tham mưu công tác tổ chức và hoạt động phong trào

- Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; Củng cố kiện toàn tổ chức CĐCS.

- Xây dựng, tổ chức các hoạt động phong trào CNLĐ.

 

6

Trần Thị Khuyên

Phó CN. UBKT

Tham mưu Công tác UBKT; Tuyên giáo và Nữ công.

- Tham mưu công tác Kiểm tra Công đoàn các KCN; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Tham mưu công tác tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, CNLĐ.

- Đề xuất chủ chương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.

- Báo cáo hoạt động UBKT theo đúng quy định 6 tháng, năm.

- Báo cáo hoạt động nữ công Chuyên đề, 06 tháng, năm.

 

7

Phạm Thanh Toàn

UBKT

- Tham mưu công tác Tổ chức; Trang Web Công đoàn; Trang mạng xã hội: facebook, Zalo; UBKT và Trung tâm VH – TT Công đoàn.

- Quản lý, theo dõi Website Công đoàn các KCN tỉnh.

- Theo dõi, cơ sở vật chất tại Trung tâm VH TT CĐ.

- Phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan.

 

 

II. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

- Phụ trách chung đồng chí Trần Bá Lợi – Chủ tịch; Phụ trách trực tiếp KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, Minh Hưng III: Đồng chí Trần Bá Lợi;

- Phụ trách trực tiếp KCN Chơn Thành, KCN Becamex Bình Phước: Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hảo – Phó Chủ tịch;

  1. Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc; Minh Hưng III: Đồng chí Trinh, Khuyên
  2. Khu công nghiệp Chơn Thành: Đồng chí Vân, Toàn
  3. Khu công nghiệp Becamex Bình Phước: Đồng chí Đoan

          Trên đây, là bảng phân công phụ trách, tham mưu các mảng công tác cụ thể cho từng cán bộ, công nhân viên cơ quan Công đoàn các Khu công nghiệp. Do đặc thù công việc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ thực hiện các công việc khác khi được Thường trực phân công. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện thường xuyên trao đổi, báo cáo với lãnh đạo cơ quan để thống nhất phương án giải quyết.

Nơi nhận:

- TT LĐLĐ tỉnh (phụ trách);

- Cán bộ, CNV cơ quan;

- Lưu: CĐCKCN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Bá Lợi

 

 

 

 
   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 697
  • Tất cả: 218584

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: (0271).3.603.779 - Email: congdoankcnbp@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Lợi  - Chủ Tịch