Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của tổ chức công đoàn
In trang

         Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đang quản lý và chỉ đạo 91 Công đoàn cơ sở (CĐCS), 32.748 đoàn viên. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh luôn xác định xây dựng CĐCS trong doanh nghiệp vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng CĐCS vững mạnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Ngày 6/10/2021 Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước ban hành Hướng dẫn số 13/HD-CĐCKCN về các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở năm 2021.

MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh; làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng để tôn vinh những CĐCS tiêu biểu, xuất sắc.

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn).

Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với đặc thù của loại hình CĐCS.

Công đoàn cơ sở tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, có tham khảo, tiếp thu ý kiến của đoàn viên, cán bộ công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp thẩm định, đánh giá, quyết định xếp loại CĐCS.

Thực hiện hằng năm, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.

  XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 04 mức như sau:

1. Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Là công đoàn cơ sở được chọn từ các đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

1.1. Có thỏa ước lao động tập thể; có các quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên kiến nghị với cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) ;

1.2. Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

1.3. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

1.4. Không có đoàn viên là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

Những CĐCS đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc diện đơn vị được đề nghị khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

2. CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ: có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên.

3. CĐCS hoàn thành nhiệm vụ: có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

4. CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ: có tổng số điểm dưới 50 điểm.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

1.Cuối năm Ban Chấp hành CĐCS hướng dẫn các CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc (nếu có) tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại; tổ chức thẩm định, đánh giá quyết định xếp loại cấp dưới theo thẩm quyền và nộp về Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trước ngày 25/10/2021

2.Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của tổ công đoàn và kết quả hoạt động của CĐCS trong năm đã đạt được, Ban Chấp hành CĐCS tự chấm điểm, đánh giá, đồng thời công khai kết quả cho đoàn viên biết và tham gia ý kiến, trước khi gửi hồ sơ đề nghị lên Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

3.Báo cáo và gửi Báo cáo về Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trước ngày 30/10/2021 để Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thẩm định, đánh giá, chấm điểm và quyết định xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo quy định.

II. ĐỐI VỚI  CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Đầu năm triển khai kế hoạch xây dựng CĐCS vững mạnh đến các CĐCS trực thuộc, trong đó nêu rõ các giải pháp thực hiện; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS; nhất là các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối với những CĐCS xếp loại trung bình, xếp loại yếu của năm trước.

2. Cuối năm hướng dẫn các CĐCS đánh giá, xếp loại từ tổ công đoàn trở lên; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, chấm điểm và quyết định xếp loại CĐCS theo từng nhóm thi đua. Kết quả xếp loại CĐCS được công khai đến các CĐCS trực thuộc cùng được biết.

3. Tổ chức hội nghị chấm điểm thi đua với các công đoàn cơ sở trực thuộc trong từng nhóm thi đua, ra quyết định cho các CĐCS được xếp loại vững mạnh, cấp giấy khen cho các CĐCS có những hoạt động công đoàn nổi trội trong năm (nếu có).

4. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn hàng năm; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp Giấy chứng nhận cho các CĐCS được xếp loại vững mạnh ba năm liên tục theo mẫu thống nhất do Tổng Liên đoàn quy định.

5. Những CĐCS xếp loại vững mạnh đạt từ 95 điểm trở lên được bình xét, lựa chọn để khen thưởng hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

6. Trường hợp phát hiện CĐCS không đủ điều kiện như đã xếp loại thì phải ra quyết định huỷ bỏ kết quả đã công nhận.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hàng năm với công đoàn cấp trên.

Hình ảnh minh họa:

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 148
  • Trong tuần: 1 256
  • Tất cả: 204101

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: (0271).3.603.779 - Email: congdoankcnbp@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Lợi  - Chủ Tịch